Hvorfor medlem?

Velforeningen – en lokal samfunnsbygger for trivsel og tilhørighet

Som kollektivt medlem i Fornebulandet Vel, er du medlem i en frivillig forening som har innbyggernes trivsel, tilhørighet og medvirkning på dagsorden.  Oppgavene for en velforening varierer avhengig av medlemmenes ønsker og hvilke saker som er på dagsorden.  Medlemsdekningen i velområdet er nesten 80%.  Det viser at vellet har bred støtte.

Det kommer nesten daglig henvendelser fra medlemmer som ber om at større eller mindre saker følges opp.  Disse følges opp overfor kommunen eller andre berørte. Vellet har faste møter med kommunen og grunneierne om planer og nærmiljøutfordringer.  Mye av vel-arbeidet handler om utviklingen av Fornebusamfunnet både når det gjelder de mange små og store reguleringsplanene til behandling som utfordrer bomiljøet. Oppfølging av behovet for møteplasser, naturvern, friluftsliv, kollektivløsninger, renovasjon av kommunale veier er saker som krever løpende oppmerksomhet.

Det er ingen særskilte lover eller offentlige forskrifter for velforeninger. Vi bestemmer selv.

Men det er nesten 250 år siden den første velforeningen i Norge ble dannet – i Bergen.  I 1771 ble Det Nyttige Selskap dannet under mottoet «Til Medborgernes Sande Vel». Velforeningene regnes å være blant de eldste frivillige foreninger i Norge og er fremdeles viktige for ”medborgernes sanne vel”.

Nansenparken er til glede for alle

Hvorfor velforening?

Velforening er en god organisasjonsform for å få løst felles oppgaver og realisere medbestemmelse i nabolaget. Det kan være mye vi ønsker annerledes i vårt nærmiljø. Og særlig gjelder dette i en tid hvor det offentlige har erkjent sin begrensning til å løse alle samfunnsoppgaver alene. Men vi må selv ta initiativ og stå sammen for å få det til. Uansett utgangspunkt vil en aktiv velforening skape og utvikle et mer levende nærmiljø. Naboer får en grunn til å bli mer kjent med hverandre når vi arbeider sammen. Og nettopp bedre kontakt mellom naboer er en viktig oppgave både for nye og gamle velforeninger.

Samarbeidsavtalen mellom velforeningene i Bærum og Bærum kommune

Avtalen regulerer samarbeidet mellom kommunen og velforeningene der også Bærum Velforbund har sine definerte oppgaver.

Avtalen bygger på følgende felleserklæring:

Velforeningene i Bærum representerer lokalsamfunnet i forhold til kommunen. Det innebærer at den enkelte velforening, hver innen sitt distrikt, er gitt status som det primære samarbeidsorgan for kommunen når det gjelder saker som berører det ytre miljø eller på annen måte er av spesiell interesse for lokalbefolkningen. I tilsvarende saker av felles interesse for flere distrikter, kan Bærum velforbund koordinere saksbehandlingen.

Fornebusamfunnets spesielle utfordringer

Vi ser det som en viktig vel-oppgave å følge opp tidligere vedtak. Det er viktig å ta vare på de kvaliteter som er nedfelt gjennom Kommunedelplan 3.  Fornebu-utbyggingen skal skje over mange år og ende opp med kanskje 30 000 beboere og like mange arbeidsplasser. Fornebu har et av Norges rikeste biologiske mangfold. Fornebu har et bosettingsmønster med variert boligtilbud og med klare grenser mellom de bebygde områdene, friområder og ikke minst de mange vernede naturreservatene. Det er avgjørende å ta vare på det biologiske mangfoldet for fremtiden. Oppfølging av kommunens arealplan og kommuneplanens samfunnsdel er viktig, ikke minst av tilrettelegging for et godt oppvekstmiljø, trivsel og tilhørighet hele livet.