Medlemskap i Fornebulandet vel?

24 feb

Fornebulandet vel ble stiftet for snart 2 år siden og dekker hele utbyggingsområdet på den gamle flyplassen, også nevnt som Kommunedelplan 2 (delområdene: 1.2/1.3, 4.2, 5.2, 6, 7.3, 7.4, 8.1 – 8.9, 9.1 – 9.5).

Hittil har utbyggingen skjedd på følgende velområder: Fornebuporten (Aker), Rolfsbukta, Hundsund, Storøya, Holtekilen I/II, Fornebu Hageby I/II, Fornebu Panorama (KLP) og Koksa. Ved ferdig utbygging blir det rundt 96 sameier på Fornebu, med et hittil ukjent antall leiligheter!

Vår visjon: Vellet skal jobbe for at Fornebulandet skal være en fremtidsrettet miljøsatsing i videste forstand. Vi skal ta vare på vår unike natur og sørge for ansvarlig forvaltning. Området skal være et eksempel på nyskapning og miljøvennlige løsninger som kommer flest mulig til gode. Videre skal vi jobbe for et godt og konstruktivt samarbeid mellom beboere, næringsliv, grunneiere, kommunen og andre nabovel/foreninger.

Vellets mål er at de store investeringene som er gjort på Fornebu skal sikres for fremtidige generasjoner og at vi får et mangfoldig kultur- og offentlig tjenestetilbud til mennesker i alle livsfaser.

Akers planer om høyhus
Akers planer om høyhus

Fornebulandet har en unik organisering! De fleste tradisjonelle vel-oppgaver vil aldri være veloppgaver på Fornebu. Tradisjonelle oppgaver vil i stedet ivaretas av det enkelte sameie, huseierforeningene og ikke minst Fornebu Driftsforening (som alle sameiene er medlemmer av).  Som typiske tradisjonelle vel-oppgaver kan nevnes dugnader, snegleaksjoner, hageavfallsinnsamling, eiendomsdrift og vedlikehold av lekeplasser, friområder, gate- og veibelysning og ballplasser.

En annen hovedforskjell med tanke på de godt etablerte nabovellene (som i all hovedsak består av eneboligbebyggelse), er den fortsatt store utbyggingen som vil prege vårt område i mange år. I den forbindelse ser Fornebulandet vel sine hovedoppgaver å:

  • Sikre at intensjonene i Kommunedelplan 2 opprettholdes (Fornebu eller Forneby?)
  • Utforme det nye lokalsamfunnet (infrastruktur, kultur- og bomiljø)
  • Samarbeide med organisasjoner, kommunen og bedrifter på Fornebu
  • Påvirke nærmiljø- og utbyggingsplaner for området
  • Være en lokal vaktinstans for å sikre drift- og vedlikehold av området
  • Synliggjøring av lokale aktiviteter, arrangementer og initiativ
2016-01-23 21.59.11
Storøya badeplass

På under 2 år har vi fått til svært mye! Over 30 leserinnlegg og artikler i Budstikka, fritidskontakt på HUGS, hundepark, bokutlån på Fornebu S, Fornebudagen, oppfølging av nærmiljø-, trafikk- og utbyggingssaker, Buss/Båt/Bane-deltakelse, høringer, brukerundersøkelser + mye mer. Vi jobber videre for en aktivitetspark, kirke-/kultur-/bibliotekbygg v/ Fornebu S og flere andre initiativer.

De største sameiene på Fornebulandet er allerede kollektive medlemmer.

Er ikke ditt sameie medlem? Vi tilbyr kollektivt medlemskap for sameier: Kr. 70 per boligseksjon / år. Innmelding gjøres til styret2015@fbuvel.no eller ved innbetaling til konto 1503 61 40728

Fornebulandet vel – Vi står sammen om Fornebulandet

2 Replies to “Medlemskap i Fornebulandet vel?

  1. Kan sameier utenfor utbyggingsområdet bli medlemmer (støttemedlemmer?) ? Saken er jo viktig for oss alle her ute.

    • Hei, nei kun sameier innenfor det gamle flyplassområdet omfattet av Kommunedelplan 2 kan bli medlemmer. Fornebulandet vel ønsker imidlertid tettest mulig samarbeide med andre vel og sameier om videreutvikling av området og påtrykk overfor utbyggere, kommunen og øvrige instanser. Mvh Frank

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.