Innspill til trafikksikkerhetsplan for Bærum 2016-2019

12 jun

Innspill til trafikksikkerhetsplan for Bærum 2016-2019

bil vei fornebu s

Vi viser til skriv datert 23.4.2015 der kommunen ved Vei og trafikk ber om innspill til trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019. Vi ser med glede på at Bærum kommune vil fokusere på trygg trafikk for myke trafikanter.

Fornebu er et fantastisk område og et oppvekstparadis med flotte områder for lek og rekreasjon. Det har hele tiden vært et mål å redusere bruken av privatbil på Fornebu, dette skulle kompenseres med et godt utbygd kollektivtilbud. T-baneløsningen ligger som vi vet fortsatt et stykke frem i tid og et økende trafikktrykk fra stadig flere beboere, næringsliv, anleggstrafikk, konsertdeltagere og folk som søker til område for trening og rekreasjon gir flere utfordringer både med tanke på trafikkavvikling og parkering.

Fornebulandet vel hadde den 19. mars et nyttig avklaringsmøte med Vei og trafikk ved Håvard Eriksson der vi tok opp en del utfordringer og ønsker knyttet til samferdsel på Fornebu. En del tiltak ble spilt inn i etterkant av møtet, men vi vil gjerne benytte sjansen til å gjenta noen punkter her:

Fartsreduserende tiltak

Vi opplever at biler holder for høy fart på Forneburingen, særlig er dette bekymringsverdig rundt Storøya grendesenter hvor mange barn ferdes. Kommunen utplasserte etter vårt møte i mars mobile tavler som indikerer fart, noe vi er svært takknemlige for. Disse gir bevisstgjøring hos bilistene og umiddelbare resultater. Tavlene skal stå ut skoleåret, men vi ber kommunen om å vurdere permanente tiltak på strekningen langs Storøya kunstgress.

Videre holdes det også etter vår oppfatning for høy fart i Snarøyveien, en vei med fartsgrense på 60 km/t. Dette betyr at farten fort kommer opp i 70-80 km/t i en vei som har flere travle krysninger (se forøvrig punkt 3) og tilstøtende boligområder. Vi foreslår å redusere fartsgrensen i Snarøyveien til 50 km/t, alternativt bør fartsreduserende tiltak vurderes også her, eksempelvis fotobokser eller lystavler.

Umerkede krysninger

På Fornebu observerer vi en rekke umerkede krysninger, det vil si fotgjengeroverganger med nedsenket fortauskant, men uten sebrastriper og skilting. Vi opplever dette som problematisk da dette skaper usikkerhet blant både bilister og fotgjengere, noe som kan føre til at det oppstår farlige situasjoner. Ved behov vil vi ettersende kart som indikerer hvilke krysninger det er snakk om.

Planfrie krysninger

Koksa: Vi vil be kommunen om å se på mulighet for å etablere planfri krysning av Forneburingen fra Koksa mot Nansenparken. Dette er en krysning som en stor andel barn benytter daglig til og fra skole og barnehager (Storøya skole, Storøya barnehage og Nansenparken barnehage), samtidig som dette trolig er den strekningen med størst trafikkbelastning på Forneburingen i makstime. Dette er også en av strekningene nevnt over der mange holder for høy fart.

Telenor: Bussholdeplassen Telenor Fornebu (vestside) er etter vår kjennskap den holdeplassen i landet som har høyest antall bussankomster per time (70 busser/time i makstime). Passasjerene som går av her er i hovedsak ansatte ved bedriftene i området som må krysse Snarøyveien for å komme på jobb. Fotgjengerovergangen er lysregulert, noe som betyr hyppige stopp i trafikken på morgenen i et område med stor trafikkbelastning og køproblematikk. Som tidligere nevnt holdes det også her etter vårt skjønn for høy fart utenom perioder med kø. Ved å etablere en planfri krysning vil man både sikre myke trafikanter, samtidig som man vil få bedre trafikkflyt i Snarøyveien.

Strategi for avvikling av anleggstrafikk

Fornebu er et område med stor utbyggingsaktivitet, noe som allerede medfører mye anleggstrafikk på et veinett som ikke er dimensjonert for dette. I tillegg vil utbygging av ny adkomst til E18 og T-bane føre til en enorm økning av anleggstrafikk i årene som kommer. Lastebiler har store blindsoner og utgjør en risiko for myke trafikanter og særlig barn. En stor andel av de som i dag bor på Fornebulandet er barnefamilier og vi er bekymret for risikoen den massive anleggstrafikken vil medføre. Bærum kommune bør utforme en strategi og en handlingsplan for hvordan trafikken kan avvikles på en måte som skåner Fornebus myke trafikanter på en best mulig måte.

Trafikk og parkering på Storøya

Storøyodden er et yndet utfluktssted for mange i sommerhalvåret, både for lokale beboere og tilreisende. Dette medfører økt trafikkbelastning i området og store utfordringer knyttet til parkering. De siste år har det vært kaotiske tilstander i Lomviveien og rundt Storøya grendesenter på finværsdager, med svært kreativ parkering. Turveier, friområder og gangveier rundt skolen/barnehagene har blitt tatt i bruk og mange har opplevd å møte biler på veier som er forbeholdt gående. Disse forholdene skaper et svær uoversiktlig trafikkbilde og utrygghet for myke trafikanter. Vi er klar over at det har blitt etablert et antall betalingsparkeringsplasser i Lomviveien som vil løse noe av denne problematikken, men dette er trolig ikke nok. Vi ber kommunen vurdere andre tiltak som kan sikre myke trafikanter i området, for eksempel tydeligere skilting, nødvendige avsperringer og sanksjonering mot uvettig kjøring og parkering (i samråd med politi og andre grunneiere). Kommunen oppfordres også til å se på alternative transportløsninger til og fra Storøya, eksempelvis badebåt, shuttlebuss, minitog, bysykler eller annet. Det finnes et stort antall parkeringsplasser knyttet til næringseiendommene på Fornebu som står tomme i helgene, disse bør kunne utnyttes dersom det legges til rette for det.

Vi takker for muligheten til å komme med innspill til trafikksikkerhetsplanen og håper våre forslag vil bli tatt opp til vurdering. Vi ønsker også å invitere kommunen til en trafikksikkerhetsbefaring på Fornebu slik at vi kan synliggjøre de mangler vi mener finnes, Fornebulandet Vel – Vi står sammen om Fornebulandet – www.fbuvel.no samt at vi kan komme med konkrete innspill til hvordan anleggstrafikken kan ledes på en best mulig måte. Fornebulandet Vel ønsker videre å bli informert om alle prosesser i kommunen som berører trafikksikkerhet og samferdsel på Fornebu og bidrar gjerne der det er fornuftig. Vi ser frem til et godt, videre samarbeid.

Med vennlig hilsen

Jørgen Aarøe
På vegne av Samferdselsgruppen, Fornebulandet vel

One Reply to “Innspill til trafikksikkerhetsplan for Bærum 2016-2019”

  1. Hei

    Blir det noen gang buss i Fornebu ringen? Om de ønsker vi skal ta kollektivtrafikk kan ikke alt ligge på Fornebu senter, det bør etableres holdeplasser nærmere de boligene på Storøya.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.