ÅRSBERETNING FOR FORNEBULANDET VEL 2016

5 apr

KORT OM VELLET OG STYRET

Fornebulandet vel ble etablert i 2014. De 3 årene har vært preget av at området er i stor forandring, de opprinnelige planene endres raskt og at store tomter på området har skiftet eiere med nye ambisjoner og planer. I 3-årsperioden har ca. 2 000 leiligheter, et 20-talls nye sameier og Fornebu S blitt etablert. Området er i støpeskjeen.

I nærmiljøprosjektene har vi fått uvurderlig bistand av personer utenfor styret. Vår stemme har det siste året blitt formidlet både på NRK TV, radio og i Budstikka.

Klimapanelet som ble nedsatt av Bærum kommune i 2016 påpekte at Fornebu ligger svært godt til rette for å teste ut nye løsninger i forhold til en moderne innovasjonspraksis som handler om å prøve ut løsninger på småskala vis og benytte erfaring til å forbedre. Fornebulandet vel har derfor signalisert at vi ønsker å bidra til det grønne skiftet ved dialog, nytenkning og piloter.

Videre har vi påpekt viktigheten av at både kommunen og utbyggere evaluerer fase 1, og tar lærdom av det som kunne vært gjort bedre, billigere, smartere og mer miljøvennlig. Mye er gjort bra, men det finnes mange forbedringspotensialer.

De stadige utsettelsene av Fornebubanen, forslag om økning av boligtallet fra 6 300 boliger til 11 000 og ytterligere økning av antall arbeidsplasser øker presset på våre naturområder, trafikken og behovet for idrettsanlegg og sosial infrastruktur. En økt utbygging på Fornebuhalvøya utover opprinnelig plan, gir andre utfordringer enn utbygginger i områder med mange alternative adkomstmuligheter.

Vellets visjon

 • Fornebulandet skal være og fremstå som en fremtidsrettet miljøsatsing i videste forstand med godt samspill med vårt unike miljø.
 • Vi skal ta vare på og bidra til bærekraftig forvaltning av våre naturressurser.
 • Området skal fremstå som et fyrtårn for urban nyskaping og innføring av miljøvennlige løsninger som kommer flest mulig til gode.
 • Vellet skal gjennom konstruktivt og kompetent arbeid være en attraktiv samarbeidspartner og talerør for alle sameierne, næringsliv og utbyggere samt sentral høringsinstans for offentlig forvaltning.
 • Vellets mål er at de store investeringene som er foretatt og skal gjennomføres på Fornebu sikres og skaper bærekraft for fremtidige generasjoner. Videre at området videreutvikler et mangfoldig og unikt tilbud innenfor kultur og offentlige tjenester for mennesker i alle livsfaser.

Styresammensetning 2016 – 2017

Frank Roland, leder Reidar Karlsen, styremedlem
Jørgen Aarøe, styremedlem Ingrid Brattset, styremedlem
Odd Berner Malme, styremedlem Arild Engebretsen, styremedlem
Marthe Røgeberg, styremedlem Camilla Røssaak, varamedlem
Terje Sand, varamedlem

Utfordringer som truer vår drøm

 • Vi lever et urbant skifte – fra et «uberørt» landområde til et bysamfunn, med
  RØKKE-TÅRNET: Det planlagte bygget på Fornebu vil bli Norges høyeste og rage 140 meter over bakken. – Mange vil oppleve å se høyhus istedenfor Bærumsmarkas horisonter fra sjøsiden eller få redusert utsikt fra egen leilighet.

  kanskje 35000 innbyggere og ditto arbeidsplasser i løpet av relativt kort tid

 • Vi erfarer at politikerne tenderer til å prioritere næringsliv foran beboernes interesser
 • All trafikk via en blindvei
 • Miljøutfordringer relatert til utbygging, trafikk, massedeponering og områdets unike natur
 • Krevende prosesser grunnet mange interessenter, med ulike mål og perspektiv

Viktigheten av et sterkt og representativt vel

Styret er opptatt av at vi har en reell dialog og et reelt mandat på sakene vi jobber med.

 • En stemme i viktige saker
 • Samarbeid rundt områdeutvikling
 • Sentral høringsinstans for Bærum kommune og Fylkeskommunen
 • Utvikling av kultur- og nærmiljøaktiviteter

Det ble på sist årsmøte lagt vekt på at styret i størst mulig grad skulle representere hele Fornebulandet.   

Vellets naturlige grenser

Vellet har siden oppstart vært uenige med Snarøen Vel rundt velgrensen på Hundsund og Rolfsbukta. Vellet har fremlagt vårt syn for Bærum velforbund, som har gitt oss 100% støtte for våre standpunkter. Fornebulandet Vel stiller seg undrende til at Snarøen Vel har ønsket å dele de nye sameiene i Hundsund i 2, samt å innlemme de nye boligsameiene i Rolfsbukta Huseierforening i sitt Vel. Begge Vel har vedtektsfestet klare grenser:

 • Snarøen Vel,  §3: Snarøen Vel omfatter området utenfor flyforlegningen
 • Fornebulandet Vels, §3: Velområdet omfatter hele den gamle flyplassen på Fornebu, definert som Kommunedelplan 2 av Bærum kommune.

I tillegg utgjør Fornebus forvaltningsmodell med sameier, huseierforeninger og Fornebu Driftsforening en unik nærmiljøorganisering. Det vil være svært unaturlig å dele disse i to, med så ulike historiske bostrukturer og interesser rundt fremtidens Fornebu.

VELLETS 5 UTVALG

Styret har delt inn vellets hovedoppgaver i 5 utvalg:

 1. Utbygging (Reidar Karlsen)
 2. Park og nærmiljø (Odd Berner Malme)
 3. Kultur og skole (Ingrid Brattset)
 4. Samferdsel (Jørgen Aarøe)
 5. Kommunikasjon (Frank Roland)

1.   UTBYGGINGSUTVALGET

Ambisjon vår

Bidra til oppfyllelse av Bærum kommunes visjon for Fornebu, slik den er uttrykt i Kommunedelplan 2 (KDP “): «Områdets utforming med boliger, næring og rekreasjon skal skje i harmoni med landskapet, naturgitte omgivelser og eksisterende tettstedsutforming i tilstøtende områder. Området skal gi et aktivt bidrag til utvikling av rekreasjonsområder og naturvernområder av lokal, regional og nasjonal betydning.»

Nåsituasjon

KDP 2 (2000) –med ambisjon om å bygge 6 300 boenheter, er under revisjon, ventelig med beslutning høsten 2017.  Politisk ønske om å bygge på visjoner og prinsipper fra KDP 2, men med plangrunnlag opp mot 11 000 boenheter. Det grønne skiftet har bred politisk tilslutning –og betinger bl.a. klok urbanisering, kollektive trafikkløsninger og redusert behov for forflytning.  Fornebu er også et rekreasjonsområde for Bærum og Oslo Vest og som dermed generer økt trafikk og press på ressursgrunnlaget.

Markedsføringen overfor de ca 2 500 nye boligeierne hittil på Fornebu har fokusert på det landlige, og «mellom fjorden og byen». Mange har flyttet ut hit fra byen, og står overfor sterkt endrede forutsetninger.

Strategi og tiltak

 • Påvirke til skånsom utvidelse av boligtallet fra utgangspunktet i KDP 2 gjennom politiske kanaler og aktiv deltagelse i medvirkningsfora og høringsrunder. Hovedelementer her er bevisstgjøring omkring utbyggernes sterke påvirkning på Fornebus utvikling, problematisering av ytterligere reduksjon i innbyggernes tilgang til nærturterreng med referanse til måltallene, påminnelser om og henvisninger til visjoner og ambisjoner for Fornebu i gjeldende kommunedelplan samt oppfriskning av partienes uttalelser i forkant av siste kommunevalg, ref. Bærum Høyre.
 • Påvirke til at områdets utforming med boliger, næring og rekreasjon skjer i harmoni med landskapet, naturgitte omgivelser og beste praksis hva gjelder bærekraftig og miljøvennlig utbygging, herunder dog støtte ideen om kvartalsstruktur.
 • Påvirke til at utbyggerne bidrar til videreutvikling av rekreasjonsområder og naturvernområder.
 • Påvirke til at lokal infrastruktur (skoler, idrettsanlegg, eldresenter, sykehjem, samfunnshus, kollektivtrafikk) er på plass i godt samsvar med utbyggingstakten av boliger.
 • Bidra til at sameiene og de enkelte boligeiere har kunnskap til å ivareta sine kontraktsvilkår og rettigheter vis a vis kommune og utbyggere.
 • I sitt arbeide medvirke til at Fornebulandet velforening blir lyttet til som beboernes talerør, og som samspiller og premissgiver for Bærum kommune og for utbyggerinteressene på Fornebu (se Kommunikasjon).

Hva er oppnådd siste år?

Utbyggingsgruppa har:

 • Vedlikeholdt den konstruktive kontakt med Bærum kommune om videreutvikling av Fornebulandet.
 • Videreført den direkte kontakt med de største partienes ledere om måtehold i økningen av boligtallet på Fornebu. Sendt brev til alle kommunestyrerepresentanter og kommuneadministrasjonen, vedlagt historikken, forutsetninger for boligkjøperne hittil, endret markedsføring, utbyggernes makt, og politikernes, særlig Høyres konkrete lovnader før siste valg om ingen vesentlig økning av boligtallet.
 • Oversendt høringsuttalelse vedr felt 7.3:  Konstatert økning i forhold til gjeldende planverk fra 2 opptil 6 etasjer, fra 180 til 320 boliger! Vårt hovedpoeng: Avvent beslutning til revisjon av nåværende planer (KDP 2) foreligger, slik at saken inngår i den nye helheten som skal presenteres nå i 2017 (Endelig vedtak ble likevel gjort 22/6)!
 • Høringsuttalelse til planprogram for revisjon av gjeldende kommunedelplan (KDP 2): Vektlagt respekt for idealer og føringer i KDP 2, påpekt konsekvens med halvert tilgang til nærturterreng for Fornebubeboere i forhold til kommunens egne nøkkeltall.
 • Høringsuttalelse til Kommuneplanens Samfunnsdel

2.   PARK-­ OG NÆRMILJØUTVALGET

Ambisjon vår

Nansenparken er til glede for alle
 • Fornebulandet skal være et utstillingsvindu for miljøvennlig rekreasjons- og nærområde som ivaretar behovene for alle beboere, paret med sterk urbanisering.
 • Fornebulandet vel vil gjennom samarbeid med de ulike grunneierne, sameiene, Bærum kommune, Fornebu Driftsforening, bedriftene, nabovel og andre interessenter, gjøre vårt ytterste for at området fremstår som attraktivt og at visjonene om Fornebu som kommunens utstillingsvindu for byutvikling med menneske og miljø i senter blir en virkelighet.

Nåsituasjon

 • Mange «sære» hensyn og detaljoppgaver skaper utfordringer med å vektlegge de viktige sakene.
 • Kommunen er krevende å samspille med – mange enkle saker tar altfor lang tid
 • Nærings- og utbyggingsinteressene kan fort prioritere kortsiktig lønnsomhet fremfor langsiktig og klok utvikling
 • Selve grunneierstrukturen på Fornebulandet er svært kompleks og skaper uklare ansvarsforhold.

Viktige oppgaver

 • Arbeide for en god renovasjonsordning med miljøstasjoner
 • Påvirke bysykkelordningen og bidra til harmonisering mot Oslo
 • Etablere Kajakkdeling som nasjonalt pilotprosjekt i samspill med kajakkklubbene i kommunen
 • Finne strategier for reduksjon av gåseproblematikk på strender/gangstier
 • Sikre drift og vedlikehold av installasjoner som vannspeil, lys i Nansenparken,
 • Følge opp fellesarealer mht klager, uønsket støy og feil
 • Etablere en aktivtetspark i Nansenparken i samspill med i grunneier
 • Bidra til etablering av Fornebu Fiberlag – samarbeid rundt felles bredbånds-/TV-tjenester

Hvilke resultater har vi skapt?

Park- og nærmiljøutvalget har fulgt opp en rekke saker i året som har gått:

 • Nansen akitvitetspark
 • Oppfølging av feil (lys, veier, kyststien med mer) og mangler på Fornebu
 • Oppfølging av klager på støy, forurensning og støv fra stenknuseverket
 • Oppfølging av støyplager v/ Snarøya sportsklubb (ispreparering).
 • Påtrykk om flere søppelkasser.
 • Deltakelse på møter i Bærum velforbund
 • Deltagelse på dialogmøter med Rådmannens stab.
 • Deltakelse i styringsgruppen for 12. mai­arrangementet “Vårt Fornebu”
 • Innspill og artikler på Fornebulandet vel sin hjemmeside
 • Oppfølging av spørsmål fra beboere i området
 • Innspill til oppstart av kommunedelplan 3

Fornebu Fiberlag

Vellet nedsatte i 2016 et lite utvalg som skulle se på om en kunne benytte sameienes felles styrke og forbrukermakt for å fremforhandle en mer fremtidsrettet og fleksibel fiber-/TV-løsning på Fornebu. Det ble innhentet status fra over 30 sameier rundt dagens status, avtaler og bindingstider. Videre ble Forbrukerrådet kontaktet med tanke på hvordan en mer fremtidsrettet modell burde se ut. Forbrukerrådet har klart uttalt uttalt at dagens kollektive modeller med koblede TV- og fiberabonnementer, ikke er til fordel for forbrukerne. Høsten 2016 og vinteren 2017 gikk med til befaringer med potensielle leverandører. Tidlig 2017 ble det sendt ut en forespørsel om tilbud på ønsket forretningsmodell til både dagens leverandører og noen aktører med alternative modeller.

På et møte for alle sameiestyrene 9. mars 2017 ble utvalgets modell presentert og det enkelte sameie ble invitert til å delta i prosjektet. Flere sameier er på gang med å rulle ut løsningen før sommeren 2017.

Fornebu Aktivitetspark

DNB overrasket med hele kr. 500 000,-

 

Det er søkt om og fått finansiering til slik etablering. I skrivende stund er det etablert en prosjektgruppe bestående av Kjell Haune (Fornebu Driftsforening), Jostein Bjørbekk  (Bjørbekk og Undheim – landskapsarkitektene bak Nansenparken), Yvonne Sohlberg (Aktiv Norge)  og Terje Sand (varamedlem i Fornebulandet Vel).

Vellet har vært opptatt av å bidra til utvikling av en overordnet visjon og plan for parken – før det iverksettes kortsiktige aktivitetstiltak. På den måten mener vi at vi bedre kan øke parkens attraktivitet, samt besørge nye finansieringsmidler for videreutvikling.

Fornebu kajakkdeling

Det utgjør et skrekkscenario hvis alle som flytter til Fornebu skal anskaffe egen kajakk for å utnytte områdets helt unike muligheter for slik aktivitet. Paret med det faktum at kajakker har en tendens til å benyttes relativt lite – har ideen om å prøve ut norges første kajakk- delingsprosjekt vokst frem. Velet har hatt et innledende møte med interesserte – og etablert en lettbent prosjektgruppe som skal utvikle og lansere pilot tilbudet.

Det er flere snubletråder på veien – pr. dato er de tre viktigste å sørge for at:

 1. Grunneier – Fornebu driftsforening vil innpassse løsningen på pilotområdet (Koksabukta)
 2. Urban infrastructure (Bysykkelordningen) innpasser en løsning i deres app – slik at admin av tjenesten går sømløst og
 3. Sikre ekstern pilotfinansiering og ambisjon om lansering av pilot ila sensommer 2017.

3.   KULTUR- OG SKOLEUTVALGET

Ambisjonen vår

 • På Fornebulandet skal vi utvikle og fremme et aktivt og synlig kulturliv – som bidrar til trivsel og glede for alle.
 • Kulturlivet skal prioriteres og finne en sentral plass i Bærum kommunes relevante planverk og prosesser
 • Spesielt skal vi bidra til å utvikle og transformere miljøet ved og rundt Gamle Fornebu Kultursenter – og se på mulighetene for å videreutvikle kreative næringer i området.

Nåsituasjon

Det finnes positive fragmenter til et vitalt kulturliv på gamle Fornebu Kultursenter, men vi mangler en overordnet målsetting og plan som gir kraft, retning og utvikling.

Viktige oppgaver

 1. Sørge for at kultur blir en synlig verdi på Fornebu gjennom aktiv deltakelse og konkrete innspill i de pågående kommunale planprosessene; kommuneplan, inkl. areal og samferdsel, kulturplan, plan for folkehelse, næringsplan, plan for idretts- og friluftsliv mm.  Bibliotek-/kirke- og kulturbygg og møteplasser må på plass.
 2. Sørge for at vi vinner rollen som sentral samarbeidspartner, pådriver og støttespiller for bærekraftig utvikling og drift av området.
 3. Mobilisere beboere gjennom etablering av nettverk og arbeidsgrupper for utvikling og gjennomføring av «frivillig» arrangementer (Fornebudagen, St. Hans feiring på Storøya).
 4. Rekruttere «entreprenør» som sentral kraft for transformasjon av området og sikre langsiktig finansiering av en slik stilling.

Hva er oppnådd siste år?

Vårt Fornebu – fra flyplass til møteplass

Arrangementet ble avviklet 12. mai 2016. Bærum kommune tok initiativ til arrangementet som markerte at det var 10 år siden «Vill Natt på Fornebu» og etableringen av Fornebuerklæringen. Vellet var aktivt med i både styrings- og arbeidsgruppen.

Fornebudagene 28. og 29, mai

Arrangementet ble nedskalert i 2016 på grunn av det store arrangementet 12. mai. Fornebu S hadde et stort utendørs program lørdag 28. mai, hvor vellet deltok med innsamling av stemmer til «Nei til nedleggelse av Fornebubåten» Det var et stort antall boder, konkurranser og tilbud både ute og inne for alle aldre. Dagen etter, søndag 29. mai fortsatte arrangementet ved Flytårnet og kunstnergaten. Vellet støttet dette arrangementet økonomisk. Arrangementet hadde en italiensk vri, med visning av italiensk smykkedesign, kunst og klesdesign. Det var vinbar i Kunstnergaten og det ble bl.a. arrangert sightseeing for barn og voksne på Vespascootere og de åpne bilene fra museet.

St. Hans-feiring på Storøyodden

Bålet i 2016 ble rekordstort og dugnaden ble ledet av Jørgen Aarøe. Vellet fikk tilgang på utskiftede kebonymaterialer fra
Nansenparken. Bålet ble konstruert med ledelse av en brannmann, som sikret et trygt og flott bål. Svært mange mennesker koste seg på en fin kveld.

Fornebupiloten

Fornebulandet vel ble sommeren 2016 oppfordret av Bærum kommune om å søke om statlige midler til en frivilligsentral på Fornebu. Det er satt av kr. 400 000 i kommunens budsjett for 2017 til formålet på Fornebu, og tilsvarende for Rykkinn. Det ble søkt om statlige midler, der Rykkinn fikk innvilget sin søknad, mens vi fikk avslag med begrunnelse at det kun gis til ett sted pr. kommune pr. søknadsrunde.

Interessen for å etablere et møtested for innbyggerne på Fornebu var imidlertid vekket, og etter noen sonderinger både blant private og offentlige aktører har vi jobbet mer med ideen. Navnet Fornebupiloten er begrunnet i at Fornebusamfunnet er et lokalsamfunn med – i all hovedsak –  ressurssterke innbyggere i alle aldre. “Bydel” og “innovasjon” er begreper som brukes når man omtaler Fornebu, og Fornebupiloten er tenkt å imøtekomme både tradisjonelle frivillige grupper/organisasjoners behov, og samtidig skape møteplasser som skal tilbys dem som ønsker å bidra med nyskaping og innovasjon i området.

Å legge til rette for tilhørighet og opplevelser gjennom kultur er viktig i arbeidet. Fornebupiloten vil de to første årene være organisert som et prosjekt for å prøve ut nye måter å gjennomføre nye oppgaver på. Det ble satt ned et interimsstyre i mars, som skal ta ansvaret for å sette i gang arbeidet, og det vil trolig bli ansatt en egen prosjektleder.

Interimsstyret består av Frank Roland, leder Fornebulandet vel, Holger Gulbrandsen, Gamle Fornebu kultursenter og Thomas Wagle, sokneprest, Fornebulandet menighet. Det blir innkalt til årsmøte for valg av styre og videre drift innen utgangen av 2017. Fornebupiloten vil ha kontor på Møtested Fornebu, i det gamle biblioteket like ved inngangen til det gamle flytårnet.

4.   SAMFERDSELSUTVALGET

Ambisjonen vår

Trafikk er flaskehals nr. 1
 • Samferdselsutvalget skal være et talerør og en pådriver for områdets beboere i saker som omfatter trafikkavvikling, kollektivtrafikk og trafikksikkerhet på Fornebu.
 • Fornebulandet skal fremstå som et globalt eksempelområde for fremtidsrettede og miljøvennlige transportløsninger, som forener behovene til beboere så vel som næringsliv.

Nåsituasjon

Fornebu er et unikt område i stadig endring og vil oppleve betydelig vekst. Per i dag jobber rundt 20 000 mennesker på halvøya og det er bygd om lag 3 000 nye boliger. I tillegg bor det 3 000 mennesker på Snarøya og Langodden, som benytter Fornebulandet som gjennomferdselsåre.

Fornebulandet er et yndet utfluktssted for folk i Bærum og Oslo, noe som hvert år fører til kaotiske tilstander på fine sommerdager. Telenor Arena har årlig mange store arrangementer med tusenvis av deltagere. Disse arrangementene belaster tidvis kollektivtrafikk og lokalveinettet i stor grad og gir utfordringer knyttet til fremkommelighet og parkering. Områdets samferdselsinfrastruktur ble etablert med utgangspunkt i KDP2, som satte et tak på 6 300 boliger.

Viktige oppgaver

 • Buss: være en pådriver for etablering av miljøvennlige busser på Forneburingen.
 • Ferge: videreføre arbeidet med fremtidsrettet elektrisk fergedrift på Oslofjorden i samarbeid med fergeselskaper og andre aktører – sannsynligvis også i samspill med øvrige kystkommuner.
 • Bane: være en tydelig stemme i alle spørsmål knyttet til utbygging av Fornebubanen og ny E18, særlig i forhold til anleggstrafikken og massedeponering.
 • Sykkel: sykkeltraseer skal videreutvikles og kombineres med flere bysykkelpunkter ved de største bo-områdene og arbeidsplassene for å begrense lokal bilbruk.
 • Bil: utfordre utbyggere på at det skal opprettes tilstrekkelig antall parkeringsplasser under bakkeplan for Fornebus beboere i henhold til områdets parkeringsnorm.
 • Trafikkavvikling: være i dialog med politi og myndigheter for å se på alternative løsninger for ved store arrangementer på Telenor arena.
 • Trafikksikring: kontinuerlig oppfølging av sikringstiltak i takt med økende trafikk rundt skoler og barnehager og på oppfordring fra beboere – når totalhensyn tilsier vår stemme.
 • Piloter: Fronte Fornebu som et eksempelområde for fremtidsrettede og miljøvennlige transportløsninger – herunder teste ut innovative transportløsninger

Hva er oppnådd siste år?

Samferdselsgruppa har løpende fokus på god trafikkavvikling og fremkommelighet, gode kollektivløsninger, trafikksikkerhet, trygg skolevei og fornuftige parkeringsløsninger. Gruppen følger opp innspill fra beboere overfor kommunen og grunneiere.

Nei til nedlegging av Fornebubåten

Fergetallet økte med 40% etter aksjonen.

Vellet sendte brev til Ruter med konkrete ideer om hvordan øke passasjertallet på ferga i mai etter at vi erfarte at Ruter iverksatte en evaluering av ferga ½ år før plan. Vi mottok svar om at samtlige av våre ideer ville være vanskelige og dyre å iverksette.

Basert på den tilbakemeldingen besluttet vellet å iverksette en aksjon mot nedlegging.

Det var ikke vanskelig å mobilisere Fornebufolket til innsats – og uten annen kostnad enn litt tid og energi – oppnådde vi i samspill med Norled sammenlignbar vekst i trafikk på 33 % i perioden august til nedlegging og gravøl 11. november.

Vi lærte mye om politiske prosesser i denne perioden – som vi skal anvende til vår fordel i fremtidig arbeid. Og visjonen om å anvende fjorden som et blågrønt kollektivfelt er ikke død. Det første skrittet på veien er arrangering av et seminar i fylkeskommunen om miljøvennlig fergetrafikk på Oslofjorden medio mars. Vi vedlegger parolene vi benyttet i den siste innspurten før Fylkestinget behandlet saken i oktober 2016.

Bysykkel

Bærum kommune introduserte bysykkelordning på Fornebu sent juni 2016. Vellet engasjerte seg umiddelbart og påpekte følgende mangler ved ordningen og en undring over at vellet ikke var involvert:

 • Integrasjon med Oslos ordning
 • Manglende sykkelstativ v/ Fornebubåten / fergeleiet v/ sjøflyhavna
 • Beboerne var ikke tenkt som en del av ordningen (kun næringslivet)
 • Bysykkelstativene ble kun satt opp på bedriftene som sponset ordningen

Bysykkelordningen hadde store tekniske problemer første driftssesong (stativer som ikke virket og problemer med app). Det kom svært overraskende på kommunen at beboerne var den gruppen som hyppigst benyttet seg av tilbudet. Mange har ytret ønske om å få stativer ytterst på Storøya, på Hundsund samt ved Telenor og Statoil.

Innspill om trafikksikringstiltak

Vellet får flere henvendelser i løpet av året knyttet til bekymring rundt umerkede krysninger, kjøring på gangveier, høy fart og manglende belysning. Vi har vært i jevnlig dialog med våre kontaktpersoner i Bærum kommune, Vei og trafikk for å spille dette videre og få vurdert om det er aktuelt med tiltak. Kommunen gjennomfører i noen tilfeller tellinger og fartsmålinger for å evaluere de aktuelle områdene som spilles inn.

Trafikkavvikling ved arrangementer på Telenor arena

Telenor Arena er Norges største innendørsarena med mange store konserter og arrangementer årlig. Mange beboere opplever trafikkavviklingen i forbindelse med konserter og arrangementer på arenaen som problematisk. Dette gjelder både køer, avsperrede stikkveier og overfylte busser. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra beboere om ufremkommelighet på Forneburingen som følge av stillestående trafikk etter større arrangementer. Mange stiller seg undrende til hvorfor trafikken ledes innover på Fornebulandet, gjennom boligstrøk før den ledes ut på Snarøyveien etter endt arrangement.

Vellet sendte i oktober 2016 et skriv til Bærum kommune, Politiet, Statens vegvesen og Telenor Arena for å viderebringe disse tilbakemeldingene og for å uttrykke våre bekymringer knyttet til sikkerhet og beredskap. På bakgrunn av dette ble det gjennomført en evaluering under konserten med Andrea Boccelli i februar 2017 der representanter fra de  ulike partene var til stede. Oppsummeringen av dette skal diskuteres i et dialogmøte i mars der Vellet vil komme med innspill om om alternative løsninger som forhåpentligvis kan ivaretar både konsertpublikum og beboere på Fornebu.

Utvidelse av Forneburingen

For å dekke et økende kollektivbehov i takt med utbyggingen på Fornebu har Ruter bedt Sweco om å utrede muligheten for toveis busstrafikk på Forneburingen. Dette forutsetter en utvidelse av veien for å unngå møtekonflikter. I Fornebulandet vel er vi opptatt av å fremme gode transportløsninger som forener behovene til beboere så vel som næringsliv. Det er et mål at bilbruk minimeres og at dette skal kompenseres med et godt kollektivtilbud og gode muligheter for planskilt ferdsel til fots, og med sykkel for å fremme miljø og sikkerhet.

Vellet er vi enige i at det er et behov for å etablere et kollektivtilbud på Forneburingen som et ledd i å begrense bilbruken, men er samtidig bekymret for at man gjennom en utvidelse av veien også vil stimulere til mer trafikk og økt hastighet og dermed økt risiko for myke trafikanter. I tillegg er mange boliger lagt svært tett opp mot Forneburingen og en utvidelse med økt trafikkbelastning vil derfor forringe bokvaliteten til mange av områdets beboere.

Vellet sendte i mars 2017 et brev der vi utfordret Bærum kommune og Ruter til å tenke fremtidsrettet og klimaklokt hva gjelder transportløsninger på Fornebulandet. Vellet ba om å få utredet muligheten for å benytte dagens veitrasé uten betydelige ytterligere investeringer. I mulighetsstudien utfordret vi kommunen og Ruter til å se på mulighetene for å teste ut mindre, elektriske, førerløse busser som kjører i henhold til et etterspørselsstyrt rutemønster. Vellet vil følge opp denne saken i våre faste dialogmøter med kommunen.

5.  KOMMUNIKASJONSUTVALGET

Ambisjonen vår

Sørge for at beboerne på Fornebulandet har en stemme – som blir hørt og respektert i alle spørsmål som omhandler utvikling og forvaltning av det området vi har valgt å bo.

Nåsituasjon

Åpent medlemsmøte
 • Vi har det siste året invitert medlemmene (sameiene) til åpne medlemsmøter.
 • Facebook har vært benyttet for å dele nyheter, men egner seg lite som diskusjonsforum rundt prinsipielle problemstillinger.
 • Hjemmesiden er avhengig av å oppdateres jevnlig og med aktuelt stoff. Det har vært litt opp og ned med nye aktuelle saker og få “journalister”.
 • Styret er en liten og engere krets som i hovedsak er lite synlig i nabolaget.
 • Nå ut til flere sameier er fortsatt ikke medlemmer.

Viktige oppgaver

 • Videreføre kvartalsvise dialogmøter med Bærum kommune, der vellet regelmessig fremmer og diskuterer aktuelle saker og sørger for fremdrift.
 • Ha en god og tett dialog med utbyggere, de største bedriftene og nabovel.
 • Sikre 100 % veloppslutning i form av tegnede medlemskap – for på den måten sikre kredibilitet til den tydelig stemme som blir hørt i planprosesser
 • Videreføre dialogen med medlemmene (sameiene) med aktuelle agendaer
 • Sørge for at vi er det naturlig kontaktpunktet i fellessaker som angår mer enn ett sameie
 • Vellet skal støtte majoriteten av beboerne i viktige saker og ligge lavt i saker hvor et lite mindretall har særønsker
 • Fronte viktige saker i lokal og riksmedia i den grad dialogen med kommunen betinger dette
 • Utvikle hjemmesiden – for på den måten være aktuell og ajour til det beste for sameiene og beboere

Hva er oppnådd siste år?

Vellet har økt antall medlemmer til 20 sameier. I tillegg har vi hatt flere åpne medlemsmøter med aktuelle temaer som elbilproblematikk v/ Elbilforeningen, fibersamarbeide, vellets fokusområder, jus i sameier, medlemskap og medlemsfordeler i Huseiernes Landsforbund og informasjon om effektivisering av styrearbeid i sameier. I tillegg har vi sendt ut flere statusbrev til alle sameiene .

Vellet har vært aktiv i media og frontet våre saker. Vi har hatt 15-­20 leserinnlegg og 20­-30 oppslag i pressen hvor vi har vært innvolvert. Vi har websider www.fbuvel.no og facebooksider  www.facebook.com/fornebulandet, samt vært aktiv på twitter. Vi har nær 2 000 følgere på facebook og mange hundre gjester innom våre websider ukentlig. Vellets websider og facebooksider er mye brukt av både beboere, politikere og pressen for å følge med på det som skjer på Fornebu. Vellet mottar en rekke spørsmål fra beboere som vi svarer på så godt vi kan, og som vi tar videre til relevant motpart.

Vi har vært med å arrangere folkemøter med Bærum kommune og deltatt i temakonferanser om Fornebu. Vi har vært med i en rekke møter med kommunen og næringslivet/utbyggere for å knytte kontakter og for å fronte våre standpunkt. Vi har blitt en aktør som blir lyttet til og som blir invitert inn til konstruktiv debatt.

ØKONOMI- OG MEDLEMSSTATUS

Vellet er helt og holdent frivillig arbeid uten kompensasjon til de tillitsvalgte. Vellets inntekter kommer fra kollektive medlemskap fra sameiene. Styret vil prioritere penger til nærmiljøtiltak som vi mener er til det beste for beboerne og området. Kontingenten har vært kr. 70,- / seksjon i 2016.

Regnskap 2016

Inntekter Budsjett 2016 Regnskap 2016
Medlemskontingent 30 000 74 270
Renter 83
Andre inntekter og gaver (DNB) 500 000
Frivillighetsregister (Norsk tipping) 135 2880,29
Tilskudd Fornebudagene 10 000
Totale inntekter 40 135 577 233,29
Kostnader
Nærmiljøstøtte / styremiddag 10 000 11 900,28
Bærum Velforbund, kontigent 1 500 1 692
Hjemmeside / Lettstyrt 5 000 4 125
Bankomkostninger 413,82
Foredragsholdere 723
Totale utgifter 18 854,10
Overskudd 558 379,57


Inngående saldo 1.1.2016  var kr. 26 849,- og utgående saldo 31.12.2016 var kr. 585 228,-.  Vår hovedinntekt er medlemskontigenten. Vellet søkte om midler til aktivitetspark i Nansenparken. DnB innvilget kr. 500 000,- på tampen av 2016. Arrangementet Fornebudagene hadde egen økonomistyring og regnskap, da dette ble gjort i fellesskap med andre vel og organisasjoner.

Medlemsstatus

Fornebulandet består nå av over 30 sameier av ulike størrelse, med nær 2 500 bebodde seksjoner. Antall medlemmer har økt i takt med innflyttingen:

 • 2015: 7 sameier
 • 2016: 13 sameier
 • Primo 2017: 20 sameier

Medlemmer pr. 1. april 2017:

 1. Boligsameiet Fornebuporten 1
 2. Piloten Sameie
 3. Eierseksjonssameiet Hagebyen 1
 4. Eierseksjonssameiet Hagebyen 2
 5. Hundsund 1 Sameie
 6. Hundsund 2 Sameie
 7. Hundsund 3 Sameie
 8. Hundsund 4 Sameie
 9. Hundsund 5 Boligsameie
 10. Hundsund 6 Sameie
 11. Hundsund 8 Boligsameie
 12. Hundsund 9 Boligsameie
 13. Hundsund 10 Boligsameie
 14. Koksabukta Sameie
 15. Rolfsbuktveien 12-20 Sameie
 16. Svaletunet Boligsameie
 17. Terne tun 1 Boligsameie
 18. Terne tun 2 Boligsameie
 19. Terne tun 3 Boligsameie
 20. Fornebu Panorama 1
 21. Fornebu Panorama 2

AVSLUTTENDE KOMMENTARER

Vellet må samle alle sameiene på Fornebulandet for å fremstå som beboernes viktigste talerør dersom vi skal få utrettet det vi ønsker og dersom vi skal ivareta beboerne på en god måte. Fornebu er i en særstilling sammenlignet med andre områder i Bærum, her er det sentrale ubesvarte spørsmål som må løses.

Fokus i den neste perioden er å få enda flere aktive til å bidra i vellets arbeid og arbeidsgrupper. Beboerne har en stor utfordring i å henge med i svingene på alt som skjer i nabolaget vårt. Dersom vi ikke er oppmerksom nok og tar oss tid til å respondere til kommunen og utbyggere på en gjennomtenkt måte, så kan det fort skje at vi sitter med “skjegget i postkassa”.

Tips dine naboer og venner om oss og be dem melde seg til tjeneste. Vi skal være en kompetent og et godt talerør for beboerne på Fornebu og vi skal også få til mye moro i året som kommer.

Styret i Fornebulandet vel, 3. april 2017

Frank Roland       Reidar Karlsen        Jørgen Aarøe        Ingrid Brattset

Arild Engebretsen        Marthe Røgeberg        Odd Berner Malme 

Terje Sand        Camilla Røssaak

Årsmøteunderlag_Fornebulandet Vels årsmøte 3.5.2017

2 Replies to “ÅRSBERETNING FOR FORNEBULANDET VEL 2016

 1. Tusen takk for utsendt årsberetning! Uvurderlig innsats fra alle dere. Flott å få nyhetsbrev samt info via face book.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *